תחומים

אתם מוזמנים לבחור את התחום הרלבנטי לתיק אותו מבקשים להעביר לבחינתנו, למלא בו את המידע הנחוץ ומערכת In House תעביר את בקשתכם מיידית לטיפולנו. מיד עם השלמת הבירור נודיעכם עמדתנו ביחס לקבלת התיק ונעביר לידכם הסכם התקשרות לחלוקה עתידית של שכר הטרחה. 

בחירת התחום
המשפטי

העלאת מסמכים

בחינה וניתוח
המסמכים

קליטת התיק
חתימת הסכם ותחילת הטיפול

בדיקת הסטטוס
בזמן אמת